ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐỨC THUẬN

 

 
 

 

 

 

Số:        / TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

  Đức Thuận, ngày      tháng    năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

 

 
 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Ông Phan Văn Toàn, TDP 5, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh

              

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, UBND phường Đức Thuận nhận được công văn số 60/UBND – TCD của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc chuyển đơn giải quyết của công dân là ông Phan Văn Toàn, TDP 5, phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh.

Ông Phan Văn Toàn đã khiếu nại về việc:

- Năm 1989 sau khi ông bà nội mất có để lại thửa đất ở TDP Ngọc Sơn, phường Đức Thuận cho vợ chồng ông Phan Văn Toàn và Bà Phan Thị Nguyệt sử dụng để ở, khi ông bà mất không để lại di chúc, đến năm 1994 ông Phan Văn Toàn li hôn với bà Phan Thị Nguyệt. Đến năm 2008, UBND phường Đức Thuận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất cho bà Phan Thị Nguyệt

- Ông Phan Văn Toàn khiếu nại quá trình lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho bà Phan Thị Nguyệt.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, UBND phường đã tiến hành xác minh thu thập các hồ sơ có liên quan, căn cứ quy định tại khoản 4 điều 5 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại chúng tôi nhận thấy, đơn khiếu nại của ông chưa đảm bảo quy định về người đại diện hợp pháp thực hiện quyền khiếu nại, cụ thể: tài sản thừa kế hiện ông đang thực hiện quyền khiếu nại thuộc trường hợp có nhiều người thừa kế. Tuy nhiên, hiện nay ông chưa được ủy quyền khiếu nại của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và thừa kế kế vị của hàng thừa kế thứ nhất.

Do vậy, căn cứ khoản 4, điều Điều 11 của Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; UBND Phường  nhận thấy, đơn khiếu nại của ông Phan Văn Toàn không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết.

Vậy UBND phường Đức Thuận thông báo để ông Phan Văn Toàn được biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND thị xã Hồng Lĩnh;

- TCD UBND thị xã Hồng Lĩnh;

- Lưu: VT,TP, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Hồng Thành

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
  Bản đồ phường Đức Thuận
   Liên kết website
  Thống kê: 303.670
  Online: 23