Kính thưa các bậc cử tri và Nhân dân phường Đức Thuận!

          Sau đây là nội dung tuyên truyền về nghị quyết kỳ họp thứ 2 – HĐND thị xã khóa VII và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri phường Đức Thuận gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

I. Nội dung các nghị quyết HĐND thị xã được ban hành tại kỳ họp thứ 2 – HĐND thị xã khóa VII

Hội đồng nhân dân thị xã đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết tại kỳ họp thứ 2, nội dung cụ thể, như sau:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021

Năm 2021, HĐND thị xã đề ra 12 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trong 6 tháng đầu năm 2021 có 4 nhóm chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ và đạt trên 50% kế hoạch như thu ngân sách được giao trên địa bàn đạt 74,5% kế hoạch HĐND thị xã giao, tăng 35,4% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất một số ngành kinh tế tăng 5,7% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực tăng 7,9% kế hoạch,… Riêng nhóm chỉ tiêu xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III đạt 50% mục tiêu đề ra. Lĩnh vực văn hóa thông tin tiếp tục được triển khai khá toàn diện, nhiều sự kiện văn hoá tâm linh diễn ra quy mô lớn, đảm bảo quy định. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, chất lượng đại trà và mũi nhọn được duy trì và nâng cao; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ, đặc biệt đã chủ động quyết liệt ứng phó kịp thời với các diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn; nhờ đó mặc dù trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thị xã có 3 ca nhiễm Covid-19 nhưng thị xã đã khoanh vùng kịp thời, dập dịch, góp phần giữ ổn định để phát triển kinh tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; An sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ chính sách chăm sóc người có công, chăm lo hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chính trị ổn định, tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và dự báo tình hình, những thuận lợi và khó khăn, thách thức trong thời gian tới; HĐND thị xã đã thảo luận và thống nhất quyết nghị 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, gồm:

1. Thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án; khởi công một số dự án mới; tiếp tục kêu gọi thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh các loại cây trồng, vật nuôi vụ Hè Thu và vụ Đông năm 2021. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở xã Thuận Lộc. Tổ chức thực hiện tốt phương án phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

2. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2030

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giải quyết tốt các tranh chấp trên lĩnh vực đất đai; tiếp tục thực hiện việc công nhận lại đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980; triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị. Phối hợp quản lý tốt giá cả thị trường; kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường.

3. Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán; tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên; đảm bảo kịp thời các nguồn chi phục vụ chỉnh trang đô thị và đủ nguồn cho giải ngân các dự án đầu tư. Chủ động xây dựng dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 và dự toán ngân sách thời kỳ ổn định 2022 - 2025.

Kịp thời phối hợp nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã đăng ký đầu tư.

4. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với đẩy mạnh thực hiện xây dựng các phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã. Ban hành đề án và tổ chức gắn biển tên đường, ngõ, ngách giai đoạn 3.

5. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác hộ tịch, chứng thực, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trợ giúp pháp lý. Chỉ đạo tổ chức tốt việc thi hành án dân sự, hình sự trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, thực hiện tốt việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, rà soát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

7. Tập trung cao chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định tình hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

            2. Nghị quyết về việc thông qua chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022

            Ngoài giám sát tại kỳ họp, HĐND thị xã sẽ giám sát các chuyên đề sau trong năm 2022:

- Việc thực hiện các cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị, xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

- Tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thị xã và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của UBND các phường, xã.

- Tình hình triển khai, thi hành pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng tại UBND thị xã và UBND các phường, xã.

          - Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

            3. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020

HĐND thị xã quyết nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020, như sau:

- Tổng thu NSNN trên địa bàn thị xã:           564.321.330.745 đồng.

- Tổng chi ngân sách thị xã:                         534.564.744.959 đồng.                           

- Kết dư ngân sách thị xã                                 6.161.726.754 đồng

4. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ cho dân quân tự vệ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021-2025

HĐND thị xã đã phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ cho dân quân tự vệ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021-2025 để cụ thể hóa Luật Dân quân tự vệ và Nghị quyết 271/2021/NQ-HĐND, ngày 18/3/2021 của HĐND tỉnh về việc triển khai thi hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025.

5. Nghị quyết về việc ban hành một số biện pháp nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở thống nhất các mục tiêu trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã đến năm 2025 và những năm tiếp theo; HĐND thị xã đã thống nhất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đến năm 2025 và những năm tiếp theo, gồm: Chuyển đổi thống nhất mô hình thu gom rác thải từ năm 2022 chuyển sang cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị thực hiện thu gom trên địa bàn thị xã; Tăng cường bổ sung, hỗ trợ xe đẩy tay và thí điểm thực hiện sử dụng xe điện để thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn; Phương thức thực hiện vận chuyển và xử lý chất thải rắn được thực hiện dựa trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ; phương án xử lý  chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã.

          6. Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

          HĐND thị xã đã thông qua phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh với 03 nội dung chính: diện tích, cơ cấu các loại đất đến năm 2030; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2030; diện tích đất chưa sử dụng cho các mục đích.

          Đối với phường Đức Thuận, đến năm 2030:

          - Tổng diện tích tự nhiên: 836,14ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 198,51 ha; đất phi nông nghiệp: 635,38ha; đất chưa sử dụng: 2,25ha.

          - Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp theo phương án quy hoạch đến năm 2030: 379,92ha.

          - Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo phương án quy hoạch đến năm 2030: đất nông nghiệp 0,48ha; đất phi nông nghiệp: 11,76ha.

          II. Về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị  của cử tri phường Đức Thuận tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

          Câu 1: Đề nghị UBND thị xã tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của Hội đồng Nhân dân thị xã khóa VI đối với các tuyến đường chỉnh trang đô thị có lộ giới từ 7 - 9 m.

Trả lời: Nội dung này UBND thị xã đã trình HĐND thị xã ban hành Nghị quyết số 97/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc ban hành cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó hỗ trợ đối với các tuyến đường trong khu dân cư có nền đường từ 6 - 9m; các tuyến đường đảm bảo điều kiện: Mặt đường tối thiểu rộng 4,25m; nền đường rộng tối thiểu 6m; phải được đắp lề đường đầy đủ đúng quy định; mương thoát nước có tiết diện BxH (chiều rộng x chiều cao) = 40x50cm; thành xây gạch không nung dày 22cm hoặc bê tông dày 15cm; áo đường đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Vận động Nhân dân hiến đất 100%. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ bồi thường tài sản trên đất (cây cối, hàng rào, các vật kiến trúc khác) bằng 70% kinh phí giải phóng mặt bằng được phê duyệt theo quy định hiện hành. Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình bằng 50% giá trị xây lắp.

Câu 2: Đề nghị UBND thị xã hỗ trợ xi măng cho các tuyến đường chỉnh trang đô thị có lộ giới nhỏ hơn 6 mét.

Trả lời: Nội dung này, UBND thị xã đã trình HĐND thị xã ban hành Nghị quyết số 97/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc ban hành cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó hỗ trợ 100% khối lượng xi măng thực hiện xây dựng mặt đường bê tông và mương thoát nước đối với các tuyến đường không mở rộng được lộ giới đảm bảo điều kiện: Mặt đường ≥3m; nền đường rộng ≥4m; sử dụng bê tông đá 2x4 (hoặc đá 1x2) M200, dày 14cm; mương thoát nước có tiết diện BxH (chiều rộng x chiều cao) = 40x50cm; thành xây gạch không nung dày 22cm hoặc bê tông dày 15cm.

Câu 3. Đề nghị UBND thị xã điều chỉnh GCNQSD đất và hỗ trợ kinh phí cấp đổi giấy CNQSD đất cho Nhân dân sau khi đã hiến đất chỉnh trang đô thị.

Trả lời: Theo quy định tại Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì đối với các hộ gia đình, cá nhân điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thu hồi một phần diện tích đất thì phải nộp lệ phí là 25.000 đồng, còn phí 60.000 đồng được miễn.

Câu 4: Đề nghị cắm mốc và xây dựng hệ thống thoát nước để đảm bảo vệ
sinh môi trường và ngăn chặn tái lấn chiếm tại khu vực phía Bắc đường 8A,
phường Đức Thuận.

Trả lời:

- Về việc cắm mốc khu dân cư phía Bắc đường QL8, tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận: Nội dung này đã được UBND thị xã tổ chức cắm mốc vào tháng 10 năm 2017 theo bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư, tỷ lệ 1/500 với tổng số 58 mốc bê tông làm ranh giới khu đất, lô đất; UBND thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với UBND phường Đức Thuận kiểm tra nhận thấy các mốc đang có ở thực địa và được quản lý theo quy định.

- Về xây dựng hệ thống thoát nước để đảm bảo vệ sinh môi trường và ngăn chặn tái lấn chiếm: Nội dung này UBND thị xã có Văn bản số 950/UBND-TCKH ngày 19/7/2019 về việc giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã là Chủ đầu tư để thực hiện dự án; tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn chưa được triển khai, do khó khăn nguồn vốn. UBND thị xã xin được tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư xây dựng trong thời gian sớm nhất.

          Trên đây là nội dung nghị quyết kỳ họp thứ 2 – HĐND thị xã khóa VII và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Đức Thuận gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. Đề nghị các bậc cử tri qua nghe, xem xét, gửi kiến nghị, ý kiến của mình về Ban công tác Mặt trận TDP. Đề nghị BCT MT tổng hợp ý kiến và gửi về cho UBMTTQ, Thường trực HĐND phường chậm nhất vào ngày 15/8/2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
  Bản đồ phường Đức Thuận
   Liên kết website
  Thống kê: 324.753
  Online: 10